Klauzula informacyjna Ośrodka Okulistycznego OKO.M

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób jest Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M Jarosław Miśkiewicz, ul. Wandy Rutkiewicz 25a, 50-571 Wrocław, adres e-mail: info@okom.com.pl, numer telefonu 71 373 26 18, REGON: 931584701, NIP: 8991020679 (dalej: „Administrator”).

2. Do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych Administratora służy następujący adres email: iod@okom.com.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych i leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem oraz świadczeniem innych usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stworzone zostały pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

5. W procesie świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowane zostaną informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do świadczenia usługi medycznej i dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.

9. Podmiot leczniczy zobowiązany jest do stworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W dokumentacji medycznej odnotowane zostaną informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. W sytuacji odmowy podania danych – niemożliwa będzie realizacja świadczenia medycznego.

10. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

11. Dane mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem, z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji świadczonych usług medycznych. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

– podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia,

– dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego,

– dostawcom usług prawnych i rachunkowych (infrastruktura księgowa),

– osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta,

– organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

13. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powrót